TED Üniversitesi Ekonomi Programını tamamlayan bir mezun...

 1. İktisat bilimiyle ilgili temel kavramları, teorileri ve analitik yöntemleri öğrenme ve uygulayabilme becerisi kazanma,
 2. İktisadi olayları ve sorunları nicel ve nitel yöntemler ile ifade edebilme ve sınama bilgisi edinme,
 3. Bilişim ve iletişim teknolojileri alanlarında ileri düzeyde yetkin olma ve iktisat biliminde kullanılan bilgisayar yazılımlarından en az birini kullanarak ekonomik analiz yapabilme becerisini kazanabilme,
 4. İktisadi teorinin uygulanabileceği bilim alanlarına ilişkin temel bilgilere sahip olma ve disiplinlerarası ortaklaşa çalışmalar yürütme becerisi edinme,
 5. İktisadi gelişmeleri neden sonuç ilişkisi çerçevesinde, istatistiki ve ekonometrik analiz kullanarak değerlendirebilme,analiz edebilme, sonuçlarını yorumlayabilme, ve raporlama becerisi kazanma,
 6. Takım çalışmasının gerektirdiği sorumluluk duygusuna ve öz disipline sahip olma, uyumlu çalışma ve zaman yönetimi becerisi edinme,
 7. Raporlama, proje, sunuş ve makale gibi ürünleri etik kurallarla uyumlu hazırlama ve sosyal, bilimsel ve mesleki ahlaki normları ve kuralları uygulama,
 8. İktisatla ilgili olarak Türkçe ve İngilizce yazını takip edebilme, değerlendirme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi kazanma,
 9. Hayat boyu öğrenme ilkesini benimseme ve kişisel, sosyal ve mesleki gelişimi farklı disiplinlere olan ilgisi çerçevesinde geliştirmek,
 10. Toplumda kurum ve kuruluşların rolünü, ekonomik yapıya etkilerini kavrama
 11. Edinilen bilgiyi eleştirel ve analitik bir bakış açısıyla değerlendirebilme.
 12. Bireysel ve kültürel farklılıklara saygı duyma, farklılıkların zenginlik olduğunu takdir etme ve uzmanlık bilgisini toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanma